โครงการฯสองพี่น้อง


This slideshow requires JavaScript.


โครงการ การพัฒนาระบบคลองอัตโนมัติ (Development of Canal Automation System) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมชลประทาน(KU-RID): วัตถุประสงค์โครงการวิจัย เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านอีเล็กโทรนิกและคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางไกลคือคลืนวิทยุ VHF ที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ มาใช้ในการพัฒนาระบบตรวจวัดน้ำและควบคุมน้ำในคลองชลประทาน เพื่อช่วยในการจัดสรรน้ำและควบคุมน้ำชลประทานในโครงการชล ประทานแบบ Real Time ให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) และเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้ำ (Equity) และมีความคล่องตัว (Flexibility) มากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่สนามในการตรวจวัดน้ำและควบคุมน้ำที่ประตูระบายต่างๆ
ผลที่ได้คือ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดและควบคุมน้ำระยะไกลที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในประเทศไทยและมีราคาไม่แพง
2.โปรแกรมระบบ SCADAและ Canal Automation ที่พัฒนาเอง
3.ฝึกและเรียนรู้ใช้งานระบบฯจากของจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: